Wikia

ויקישביל

יומן חסימות

דף מיוחד

זהו יומן פעולות החסימה והשחרור של משתמשים. כתובות IP שנחסמו אוטומטית אינן מופיעות. ראו גם את רשימת החסומים לרשימה של החרמות וחסימות פעילות כעת.

יומנים    

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית